Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στη βαθμίδα «Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: αρχές, θεωρητικό πλαίσιο, εκπαιδευτικές μέθοδοι και ψυχοδυναμική διάσταση»

Main Menu