Διαπραγμάτευση σχετικά με τον υπ' αριθμ. 18/2017 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για ‘Συνδρομές και προμήθεια Βάσεων Δεδομένων και έντυπων Βιβλίων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Main Menu