Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού και εξυπηρετητών (Servers) για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», A/A ΕΣΗΔΗΣ 57453

Main Menu