Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», A/A ΕΣΗΔΗΣ 57474

Εκτύπωση

 

Περίληψη
Διακήρυξη με αρ. 06/2018
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας
 

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με τον Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του EAΠ