Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του ΕΑΠ» (Αρ. Διακ. 06/2018)

Main Menu