Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων σχετικά με την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών (Σ.Ε.Τ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 62347

Εκτύπωση

 

Περίληψη

Τεύχος Διακήρυξης 13/2018

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης