Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ε.Α.Π. στις πόλεις της Πάτρας (Κατηγορία 1) και της Αθήνας (Κατηγορία 2)» (Αρ. Διακ. 18/2018)

Εκτύπωση

 

Διακήρυξη με αρ. 18/2018

ΤΕΥΔ