Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για «Συνδρομές και προμήθεια Εντύπων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 68150

Εκτύπωση

 

Προκήρυξη

Τεύχος Διακήρυξης 21/2018

Περίληψη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Διευκρίνιση-Διόρθωση