Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στη βαθμίδα «Καθηγητή Α βαθμίδας» με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Main Menu