Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για «συνδρομές και προμήθεια Εντύπων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Εκτύπωση

 

 Περίληψη 

Διακήρυξη με αρ. 1/2020

ΕΕΕΣ

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερ/νιών λήξης ηλεκτρονικής υποβολής & αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για «Συνδρομές και προμήθεια Εντύπων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»