Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Σ.Θ.Ε.Τ του ΕΑΠ » (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 93160)

Main Menu