Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης για τη διαμόρφωση και λειτουργία τεσσάρων (4) αιθουσών παρουσιάσεων/τηλεκπαιδεύσεων στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 93734)

Main Menu