Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την παροχή της τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας «Μελέτη για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε αντίστοιχους ηλεκτρονικούς υποφακέλους του συστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 11:30.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στα ακόλουθα αρχεία.

α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ
β) ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
γ) ΤΕΥΔ
δ) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

Main Menu