Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Έκδοση Ηλεκτρονικών Βιβλίων σε Θεματικές Αιχμής των Κοινωνικών Επιστημών

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών στο πλαίσιο του Προγράμματός του με τίτλο: «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» σχεδιάζει την έκδοση επτά ηλεκτρονικών βιβλίων σε θεματικές αιχμής των κοινωνικών επιστημών.

Το ΕΚΚΕ έχει εγκαινιάσει τη δραστηριότητά του στον τομέα των ηλεκτρονικών εκδόσεων από τα τέλη του 2015 στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του ΕΙΕ . Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει δύο βιβλία με την μορφή e-book (βλ. http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke).

Το ενδιαφέρον της ηλεκτρονικής εκδοτικής αυτής προσπάθειας εστιάζεται κατά προτεραιότητα σε μελέτες στην ελληνική γλώσσα που απορρέουν ιδίως από εμπειρικές έρευνες ή παρουσιάζουν πρωτότυπες επεξεργασίες δευτερογενών δεδομένων και ανανεώνουν τον επιστημονικό προβληματισμό και τα δεδομένα σε επί μέρους πεδία των κοινωνικών επιστημών. Φιλοδοξεί επίσης να αποτελέσει βήμα έκφρασης νέων ερευνητών οι μελέτες των οποίων διακρίθηκαν για την πρωτοτυπία και την ποιότητά τους.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε κοινωνικούς επιστήμονες που έχουν ώριμο προς έκδοση έργο εντασσόμενο σε μία από τις παρακάτω θεματικές περιοχές. Επισημαίνεται ότι η αρχική επιλογή των προς έκδοση έργων θα γίνει από την «Επιτροπή Ηλεκτρονικών Εκδόσεων του ΕΚΚΕ». Στη συνέχεια και κατά τη διαδικασία οριστικής επιλογής και προετοιμασίας της έκδοσης, το σώμα του βιβλίου θα υποβληθεί σε τυφλή αξιολόγηση από δύο κριτές μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας ανήκοντες στο ίδιο με το προς κρίση έργο επιστημονικό πεδίο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως την Τρίτη 13/2/2018 σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Τμήμα Εκδόσεων του ΕΚΚΕ.

Αναλυτικά η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.

 

Main Menu