Συμπλήρωση στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26373/Ζ1/20-02-2019 «Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2019»

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτωναποφασίζει να συμπληρώσει την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26373/Ζ1/20-02-2019 «Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2019», ως εξής:

15. ΜΕΞΙΚΟ

  • Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26373/Ζ1/20-02-2019 απόφαση-Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΥΩΙ4653ΠΣ-Χ5Μ).

 

 

 

Main Menu