Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Εφορευτικής Επιτροπής, για την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων των υπάλληλων του ΕΑΠ, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος

 

Σας ανακοινώνουμε ότι τη Δευτέρα 27.08.2018 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα ΠΓ 01 (Ισόγειο Κτιρίου Γ΄) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των εφορευτικών επίτροπων, οι οποίες θα διευθύνουν τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος, για τη χρονική περίοδο από 01.01.2019 έως 31.12.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.88 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 684/19.9.88 τ.Β’), όπως ισχύει.

 

Main Menu