Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Εφορευτικής Επιτροπής, για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων του Διοικητικού Προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΑΠ

 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι τη Δευτέρα 31.08.2020 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα ΠΓ 01 (Ισόγειο Κτιρίου Γ΄) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της εφορευτικής επιτροπής, η οποία θα διευθύνει τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος, για τη χρονική περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.88 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 684/19.9.88 τ.Β’), όπως ισχύει.

 

Main Menu