Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (Κάτω των ορίων) για την Ανάδειξη Αναδόχων - Συνεργείων για α) Την Καθαριότητα, β) Τη Μυοκτονία Απεντόμωση και γ) τις Υπηρεσίες Υγιεινής των Κτιριακών Εγκαταστάσεων Ιδιόκτητων και Μισθωμένων του ΕΑΠ

Main Menu