Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και εξυπηρετητών (Servers) για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Main Menu