Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και εξυπηρετητών (Servers) για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 92

Main Menu