Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης αποθήκης καθώς και προμήθεια αδειών χρήσης και παροχή λοιπών υπηρεσιών πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Main Menu