Απόφαση Ματαίωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων «Προμήθεια εκτυπωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του εκτυπωτικού κέντρου, καθώς και εκτυπωτικού μηχανήματος μεγάλου Format (Plotter) για τις ανάγκες του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων

Main Menu