Συνοπτικός Διαγωνισμός «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων σε όλα τα κτίρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Εκτύπωση

Τεύχος διακήρυξης

ΤΕΥΔ

Διευκρινίσεις Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων σε όλα τα κτίρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»