Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την «Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (γραφική ύλη, χαρτί, φάκελοι αλληλογραφίας, τετράδια εξετάσεων, περγαμηνές, έντυπες βεβαιώσεις κ.λπ.) για την κάλυψη των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του ΕΑΠ

Main Menu