Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για «Συνδρομές και προμήθεια Βάσεων Δεδομένων, έντυπων και ηλεκτρονικών Βιβλίων και Περιοδικών για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 2755/04-09-2017 και με αριθμ. 18/2017 Διακήρυξης

Περίληψη

Τεύχος διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Διευκρινίσεις

Main Menu