Διαπραγμάτευση σχετικά με τον υπ' αριθμ. 11/2017 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης αποθήκης καθώς και προμήθεια αδειών χρήσης και παροχή λοιπών υπηρεσιών πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων για την κάλυψη αναγκών του ΕΑΠ

Main Menu