Διαπραγμάτευση σχετικά με τον υπ' αριθμ. 04/2017 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Main Menu