Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για «Συνδρομές και προμήθεια Εντύπων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 68150

Main Menu