Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση σχετικά με τον υπ' αριθμ. 21/2018 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Συνδρομές και προμήθεια Εντύπων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ

Main Menu