Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση σχετικά με τον υπ' αριθμ. 21/2018 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Συνδρομές και προμήθεια Εντύπων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ

Εκτύπωση

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Προκήρυξη

ΕΕΕΣ 

21/2018 Διακήρυξη