Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Main Menu