Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για τη «Συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων του ΕΑΠ»

Εκτύπωση

 

Περίληψη 

Διακήρυξη με αρ. 11/2019 

ΤΕΥΔ