Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», στις 15 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και 14:00 μμ, θα προβεί στη διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή των μελών: α) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και β) της Επιτροπής και Παρακολούθησης, των συνοπτικών διαγωνισμών α) «TeleICCE - Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοικτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης» και β) «TeleICCE - Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοικτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης»

 

Η Αν. Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΚΛΕ

Κωνσταντίνα Βέτση

 

Main Menu