Ανακοίνωση Ανάκλησης Προκήρυξης

Εκτύπωση

Πάτρα, 20/07/2010 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

 Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου γνωστοποιεί ότι η δημοσίευση στον ημερήσιο Τύπο της προκήρυξης μίας θέσης ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογία

 

μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον έλεγχο Ποιότητας» (ΔΙΠ 50) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διασφάλιση Ποιότητας», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 390/14-05-2010 τ. Γ΄ και για την οποία η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίστηκε μέχρι τις 28-07-2010

 

 
 

ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ 

 

λόγω εσφαλμένης αναγραφής του γνωστικού αντικειμένου στη δημοσιευθείσα προκήρυξη στο σχετικό ΦΕΚ.  
 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΕΑΠ  
Καθηγητής Χαράλαμπος  Κοκκώσης