Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο TeleICCE – Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment

 

teleicce logo5 1ch250

 Το έργο TeleICCE – Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοιχτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης, θα έχει την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων στις 19 & 20 Ιουλίου στη Πάτρα στους χώρους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το έργο χρηματοδοτείται με 877.707,50 € από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020

kickoff card1.2 small

Το έργο συντονίζεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στη κοινοπραξία συμμετέχουν το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Ινστιτούτο κατάρτισης επιχειρηματικών φορέων του Μπάρι (Istituto Formazione Operatori Aziendali Bari (I.F.O.A.), η Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Ιταλίας – Τμήμα Μπρίντιζι ( Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa, Associazione Provinciale di Brindisi – CNA) και με συνεργαζόμενο εταίρο το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων (Γ.Γ. Παιδείας και επιτελική δομή ΕΣΠΑ).

 

 

 

Το TeleICCE προωθεί την υιοθέτηση ενός πλαισίου το οποίο θα επιτρέψει τη χρήση δύο καινοτόμων ψηφιακών μορφών συνεργασίας και ενίσχυσης των δεξιοτήτων.

Υιοθέτηση καινοτόμων μοντέλων επιχειρηματικών σχέσεων τηλεργασίας, καθώς και

την υιοθέτηση MOOC για την ανάπτυξη δεξιοτήτων,

ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και την απασχόληση των επαγγελματιών.

  

Η δράση είναι ενταγμένη σε ένα ευρύτερο ορίζοντα ψηφιακών δεξιοτήτων για την επιχειρηματικότητα.  Η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται επτά φορές ταχύτερα από άλλους κλάδους της οικονομίας. Οι εν εξελίξει αλλά και αναμενόμενες επιπτώσεις από την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων καθώς και οι έννοιες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς (Digital Single Market) παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν προκλήσεις όσον αφορά τις δυναμικές στο χώρο τις απασχόλησης αλλά και αλλαγές στις συνθήκες εργασίας. Έτσι, πολλές μελλοντικές δραστηριότητες θα απαιτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες, δεξιότητες ΤΠΕ, καθιστώντας επιτακτική και την διαδικασία απόκτησης σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Ιταλίας παρατηρούμε ισχυρό πνεύμα επιχειρηματικότητας και ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες. ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις ειδικότερα, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα των οικονομιών των δυο περιφερειών τόσο στην Ιταλία όσο και στη Ελλάδα  και παρόλο που αποτελούν περισσότερο από το 60% της αγοράς, υποφέρουν από την ύφεση,  τα επίπεδα χαμηλής ανάπτυξης, διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς σε σχέση με την απασχόληση και περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και ενώ το παρατηρούμενο (ακαδημαϊκό και τεχνικό) επίπεδο εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού είναι υψηλότερο σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες, τα ποσοστά απασχόλησης των επαγγελματιών και ελεύθερων επαγγελματιών μειώνονται συνεχώς λόγω της οικονομικής ύφεσης, αλλά και της έλλειψης σύγχρονων ενημερωμένων δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά, και τελικά και λόγω δομικής ακαμψίας των μορφών απασχόλησης και της αγοράς εργασίας.

Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη υποστήριξης της καινοτομίας και στην ανάπτυξη διασυνοριακών επαγγελματικών συνεργασιών για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και στη δημιουργία ενισχυμένης διασύνδεσης μεταξύ Πανεπιστημίων, Επιχειρήσεων, παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης, και φορέων χάραξης πολιτικής, δεδομένου ότι τις δραστηριότητες ολόκληρου του έργου θα αναπτυχθούν από κοινού από δύο ακαδημαϊκούς συνεργάτες (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ιόνιο Πανεπιστήμιο), δύο εκπροσώπους της αγοράς (Επιμελητήριο Αχαΐας και CNΑ Βrindisi) και ένα φορέα παροχής επαγγελματικής κατάρτισης (IFOA). Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων  θα παρακολουθεί την ανάπτυξη του έργου και θα συμβάλει στην χάραξη και ένταξη σχετικής πολιτικής.

  

kickoff card1.2 small

 

 

Main Menu