ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΩΝ

 

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΑΠ στην 119η/19-1-2016 Συνεδρίασή της αποφάσισε την χορήγηση: α) του ποσού των 5.000,00 ευρώ, ανά έτος, για τις Κοσμητείες των ακόλουθων Σχολών: Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΣΑΣ), Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) και Θετικών Επιστημών (ΣΘΕΤ) και β) το ποσό των 2.500,00 ευρώ ανά έτος, για την Σχολή Εφαρμοσμένων τεχνών (ΣΕΤ), το  οποίο  θα διατεθεί  για την προβολή του έργου τους και την ανάπτυξη συνεργασιών (Ημερίδες/ διημερίδες, Workshops) καθώς και για δαπάνες που αφορούν στην διεκδίκηση έργων. Το ποσό θα διατίθεται μετά από την υποβολή πρότασης της αντίστοιχης Κοσμητείας (ΣΑΣ, ΣΚΕ και ΣΘΕΤ) και της ΣΕΤ και ακόλουθη έγκριση της ΕΔΕΛ.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΛ

Καθ. Φρ. Κολίσης

Main Menu