Ανακοίνωση σχετικά με την αναβολή της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Κτίριο Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών ΔΕΠ (Κτίριο Δ')"

Ανακοινώνεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ στην υπ' αριθμ. 275/01-07-2015 συνεδρίασή της αποφάσισε την αναβολή της διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου «Κτίριο Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών ΔΕΠ (Κτίριο Δ')», η οποία είχε προγραμματιστεί για την 7η Ιουλίου 2015, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών (ΑΔΑ: 7Ι0Ψ46ΨΖΣΘ-ΣΡΝ). Ο καθορισμός της νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της παραπάνω δημοπρασίας, θα πραγματοποιηθεί με νέα απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) και του άρθρου 18 της διακήρυξης.

Main Menu