Ανακοίνωση σχετικά με τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κτίριο Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών ΔΕΠ (Κτίριο Δ')»

Ανακοινώνεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ στην υπ' αριθμ. 276/28-07-2015 συνεδρίασή της αποφάσισε (ΑΔΑ: ΩΤΔΛ46ΨΖΣΘ-Η24):

1. Τον καθορισμό της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, ημέρας Τρίτης, ως τη νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κτίριο Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών ΔΕΠ (Κτίριο Δ')», ο οποίος είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 7η Ιουλίου 2015 και αναβλήθηκε. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Κτίριο Γ? του ΕΑΠ (Κτίριο Αιθουσών ΟΣΣ και Γραφείων Μελών ΔΕΠ), πάροδος Αριστοτέλους 18 στην Περιβόλα Πατρών, στην Αίθουσα ΠΓ01 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών).

2. Τη μεταφορά της ημερομηνίας ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που αναγράφεται στην από 13/05/2015 διακήρυξη του έργου (παρ. 15.3 του άρθρ. 15), τουλάχιστον μέχρι την 8/7/2016, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της (9 μήνες και 30 ημέρες) από τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

3. Την χορήγηση τευχών δημοπράτησης σε νέους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε έντυπη μορφή και τα τεύχη δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή (CD), διατίθενται αδαπάνως από το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων του Ε.Α.Π., πάροδος Αριστοτέλους 18 (Κτίριο Β? ? Διοικητικές Υπηρεσίες, ισόγειο, βόρεια πτέρυγα, γραφείο Β.024 ή Β.0.21 ? Β.0.22), Τ.Κ. 26335 Πάτρα, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2610367984 και 2610367390 φαξ 2610367116 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τη χορήγηση των τευχών, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Main Menu