Η ακαδημαϊκή υπόσταση του ΕΑΠ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δηλώνει με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι ποτέ δεν ετέθη ζήτημα αμφισβήτησης της ακαδημαϊκής υπόστασης του ΕΑΠ. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μοναδικό ίδρυμα της χώρας στην προσφορά τίτλων σπουδών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανήκει στα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεπώς τα πτυχία του έχουν πλήρη ισοτιμία με τους ανάλογους τίτλους σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ.

Σύμφωνα δε με την υπ' αριθμόν 66/2015 Γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους "Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα, αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο, που λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2552/1997. Το Ε.Α.Π. διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2552/1997 και συμπληρωματικά από τις ισχύουσες για τα Α.Ε.Ι. διατάξεις, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 του νόμου τούτου.

Οι διαφοροποιήσεις στις ρυθμίσεις Α.Ε.Ι. και Ε.Α.Π. δικαιολογούνται από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της αποστολής του Ε.Α.Π., το οποίο είναι το μόνο θεσμοθετημένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα για να παρέχει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι το Ε.Α.Π. απονέμει αντίστοιχους τίτλους με τα λοιπά Α.Ε.Ι. για την παρεχόμενη από αυτό εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως και τίτλους για την παρεχόμενη από αυτό εξ αποστάσεως επιμόρφωση, κατά το άρθρο 5 παρ.1 του ν.2552/1997 στο οποίο ορίζονται οι τίτλοι τους οποίους παρέχει το Ε.Α.Π., στους οποίους περιλαμβάνονται Πτυχία, Μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης, Διδακτορικά Διπλώματα, αλλά και πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης, πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης κ.α."

Υπογραμμίζουμε επιπλέον την τεράστια προσπάθεια που έχει καταβάλει η Διοικούσα Επιτροπή για την ακαδημαϊκή ανανέωση του ΕΑΠ, με την υιοθέτηση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας, με την ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών, με την αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών, με την ενίσχυση της έρευνας των μελών του, με την παγίωση αποτελεσματικού διοικητικού μηχανισμού και βεβαίως με την επέκταση των παροχών προς τους δεκάδες χιλιάδες των φοιτητών του. Είναι φανερό ότι η στρατηγική που εφαρμόζει η Διοικούσα απολαμβάνει της εκτίμησης του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος, ενώ εισέπραξε και τα πλέον ευμενή σχόλια των εξωτερικών αξιολογητών κατά την πρόσφατη αξιολόγηση του ΕΑΠ στο πλαίσιο της ΑΔΙΠ.

Συμπερασματικά αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της Διοικούσας Επιτροπής να προασπίζει σταθερά και απαρέγκλιτα τον πρωτοποριακό ρόλο του ΕΑΠ, ως ανοικτού και εξ αποστάσεως ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής ακαδημαϊκή πρόοδος του πανεπιστημίου και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κατευθύνσεις της διεθνούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.    

Βασίλης Καρδάσης 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

 

Η ακαδημαϊκή υπόσταση του ΕΑΠ

 

Main Menu