Σχετικά με την ανάρτηση της σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 που εγκρίθηκαν στις υπ’αριθμ. 350 και 351 Συνεδριάσεις της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/.
 
Πιο συγκεκριμένα:
 
O υπερσύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε την απόφαση της 350ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ  με ΑΔΑ: ΨΨΒ946ΨΖΣΘ-ΟΩΟ είναι ο ακόλουθος: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A8%CE%92946%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%9F%CE%A9%CE%9F
 
Ενημερώνουμε ότι η υποβολή των ενστάσεων για τις Θ.Ε., που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 350ης  της  Συνεδρίασης της Δ.Ε., κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης-ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
 
- Ο υπερσύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε την απόφαση της Δ.Ε. 351ης  Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ  με ΑΔΑ Ω1ΘΤ46ΨΖΣΘ-ΣΥΔ είναι ο ακόλουθος: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68%CE%99%CE%9646%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%9548 
 
Ενημερώνουμε ότι η υποβολή των ενστάσεων για τις Θ.Ε., που περιλαμβάνονται στην απόφαση 351ης  της  Συνεδρίασης της Δ.Ε., κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης-ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Main Menu