Σχετικά με την ανάρτηση της σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 που εγκρίθηκαν στις υπ’αριθμ. 348η Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στις Θ.Ε. ΔΓΡ 51, ΕΚΕ 50, ΕΚΕ 52, ΕΚΠ 64, ΠΣΕ 51, ΠΣΔ 60 για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/.
 
Πιο συγκεκριμένα:
O υπερσύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε την απόφαση της 348ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ  με ΑΔΑ: 75ΨΔ46ΨΖΣΘ-26Ω είναι ο ακόλουθος: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/75%CE%A8%CE%9446%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-26%CE%A9
 
Ενημερώνουμε ότι η υποβολή των ενστάσεων για τις Θ.Ε., που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 348ης της  Συνεδρίασης της Δ.Ε., κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης-ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Main Menu