Σχετικά με την ανάρτηση της σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 που εγκρίθηκαν στην υπ’αριθμ. 353η Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στα Π.Σ. και Μ.Π.Σ. ΓΤΠ, ΣΦΠ, ΑΣΠ, ΔΙΑ,ΔΙΠ, ΚΠΠ, ΚΦΕ, ΜΣΜ, ΠΛΗ, ΔΓΡ, ΓΕΡ, ΕΠΟ,ΕΚΠ, ΓΑΛ, ΔΕΟ, ΜΒΑ, ΔΠΜ, ΚΑΟ,ΦΥΕ, ΔΙΣ, ΕΛΠ

για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/ .

Πιο συγκεκριμένα:

O υπερσύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε την απόφαση της 353ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ  με ΑΔΑ: ΨΦ6446ΨΖΣΘ-29Τ είναι ο ακόλουθος:  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A66446%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-29%CE%A4

Προσοχή: 

Διευκρίνιση 1η: Σημειώνουμε ότι εντός του αναρτημένου αρχείου στη Διαύγεια εκ παραδρομής αναγράφεται «Πίνακας Υποψηφίων Μελών Σ.Ε.Π. ακ. ετών 2017-2020 της Θ.Ε. ΕΛΠ40» ο ορθός τίτλος του πίνακα είναι «Πίνακας Υποψηφίων Μελών Σ.Ε.Π. ακ. ετών 2017-2020 της Θ.Ε. ΕΛΠ45». Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνουμε ότι ο εν λόγω πίνακας περιλαμβάνει τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στην Θ.Ε. ΕΛΠ 45.
 
Διευκρίνιση 2η: Σημειώνουμε ότι εντός του αναρτημένου αρχείου στη Διαύγεια στον Πίνακα Υποψηφίων Μελών Σ.Ε.Π. ακ. ετών 2017-2020 της Θ.Ε. ΔΙΣ 51 στη στήλη “ Π.Σ.” (Πρόγραμμα Σπουδών) εκ παραδρομής έχει αναγραφεί “ΑΔΕ” το ορθό Πρόγραμμα Σπουδών είναι “ΔΙ". Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνουμε ότι ο εν λόγω πίνακας περιλαμβάνει τους υποψήφιους της Θ.Ε. ΔΙΣ 51.
 
Ενημερώνουμε ότι η υποβολή των ενστάσεων για τις Θ.Ε. των Π.Σ. και Μ.Π.Σ. ΓΤΠ, ΣΦΠ, ΑΣΠ, ΔΙΑ,ΔΙΠ, ΚΠΠ, ΚΦΕ, ΜΣΜ, ΠΛΗ, ΔΓΡ, ΓΕΡ, ΕΠΟ,ΕΚΠ, ΓΑΛ, ΔΕΟ, ΜΒΑ, ΔΠΜ, ΚΑΟ,ΦΥΕ, ΔΙΣ, ΕΛΠ που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 353ης της  Συνεδρίασης της Δ.Ε., κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης- ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

 

Main Menu