Σχετικά με την ανάρτηση της σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 που εγκρίθηκαν στην υπ’αριθμ. 354η Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στα Π.Σ. και Μ.Π.Σ. ΑΔΕ, ΑΣΠ, ΔΙΣ, ΕΚΠ, ΤΡΑ, ΠΣΧ, ΜΣΜ , ΔΤΕ, ΔΜΥ, ΔΙΠ, ΕΠΟ
για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/.
 
Πιο συγκεκριμένα:
 
- O υπερσύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε την απόφαση της 354ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ με ΑΔΑ: 7ΦΜΑ46ΨΖΣΘ-ΥΘΠ είναι ο ακόλουθος: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A6%CE%9C%CE%9146%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%A5%CE%98%CE%A0
 
Ενημερώνουμε ότι η υποβολή των ενστάσεων για τις Θ.Ε. των Π.Σ. και Μ.Π.Σ.  που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 354ης της  Συνεδρίασης της Δ.Ε., κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης-ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Main Menu