Σχετικά με την ανάρτηση της σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 που εγκρίθηκαν στην υπ’αριθμ. 355η Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στα Π.Σ. και Μ.Π.Σ. ΔΙΠ, ΔΜΥ, ΔΧΤ, ΠΛΗ, ΠΛΣ, ΣΔΥ, ΕΛΠ, ΓΤΠ, ΣΦΠ, ΠΣΕ,ΠΣΠ, ΠΣΧ, ΦΥΕ, ΔΕΟ, ΜΒΑ για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/.

Πιο συγκεκριμένα:

O υπερσύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε την απόφαση της 355ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ  με ΑΔΑ: 90ΓΠ46ΨΖΣΘ-ΨΜ4 είναι ο ακόλουθος: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/90%CE%93%CE%A046%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%A8%CE%9C4 .   

Ενημερώνουμε ότι η υποβολή των ενστάσεων για τις Θ.Ε. των Π.Σ. και Μ.Π.Σ.  που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 355ης της  Συνεδρίασης της Δ.Ε., κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης-ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Main Menu