Σχετικά με την ανάρτηση της σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 που εγκρίθηκαν στην υπ’αριθμ. 356η Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στα Π.Σ. και Μ.Π.Σ. ΕΚΕ, ΕΚΠ, ΕΛΠ, ΔΕΟ, ΔΜΥ, ΔΤΕ, ΤΡΑ, ΔΧΤ, ΚΠΠ, ΜΣΜ, ΠΛΗ, ΠΣΧ, ΠΣΠ, ΠΣΦ, ΦΥΕ για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/.
 
Πιο συγκεκριμένα:
 O υπερσύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε την απόφαση της 356ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ  με ΑΔΑ: 7ΧΜ046ΨΖΣΘ-Δ9Φ είναι ο ακόλουθος: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A7%CE%9C046%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%949%CE%A6
 
Ενημερώνουμε ότι ενστάσεις για τις Θ.Ε. των Π.Σ. και Μ.Π.Σ. που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 356ης της  Συνεδρίασης της Δ.Ε., κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης-ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Main Menu