Σχετικά με την ανάρτηση σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 που εγκρίθηκαν στην υπ’αριθμ. 357η Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο Π.Σ. και Μ.Π.Σ. ΔΕΟ και ΕΚΠ. (Θ.Ε. ΕΚΠ 62, ΔΕΟ 13 και ΔΕΟ 43)
για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 έχει αναρτηθεί σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/.
 
Πιο συγκεκριμένα:
 
O υπερσύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε την απόφαση της 357ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ με ΑΔΑ: 6Λ8Τ46ΨΖΣΘ-Β3Ξ είναι ο ακόλουθος: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B8%CE%A446%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%923%CE%9E
 
Ενημερώνουμε ότι ενστάσεις για τις Θ.Ε. του Π.Σ. και του Μ.Π.Σ ΔΕΟ και ΕΚΠ που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 357ης της  Συνεδρίασης της Δ.Ε., κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης-ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στη Διαύγεια.

Main Menu