Σχετικά με την ανάρτηση της σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 που εγκρίθηκαν στην υπ’αριθμ. 358η Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο Π.Σ. ΠΛΗ και συγκεκριμένα στη Θ.Ε. ΠΛΗ 21.

για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/.

Πιο συγκεκριμένα:

O υπερσύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε την απόφαση της 358ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ  με ΑΔΑ: 60ΘΨ46ΨΖΣΘ-Μ7Α είναι ο ακόλουθος: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%98%CE%A846%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%9C7%CE%91

Ενημερώνουμε ότι οι ενστάσεις για τη Θ.Ε. ΠΛΗ 21 που περιλαμβάνεται στην απόφαση της 358ης της  Συνεδρίασης της Δ.Ε., κατατίθενται εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης-ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στη Διαύγεια.

Main Menu