Σχετικά με την ανάρτηση της σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 που εγκρίθηκαν στην υπ’αριθμ. 360η Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τις Θ.Ε. ΔΕΟ23 και ΔΕΟ33, που αφορά στα ακ. έτη 2017-2020, έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/.
 
Πιο συγκεκριμένα:
 
O υπερσύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε την απόφαση της 360ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ  με ΑΔΑ: 6ΔΞ346ΨΖΣΘ-6Ι7 είναι ο ακόλουθος: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%9E346%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-6%CE%997
 
Ενημερώνουμε ότι ενστάσεις για τις Θ.Ε. ΔΕΟ23 και ΔΕΟ33 που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 360ης της  Συνεδρίασης της Δ.Ε., κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης-ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Main Menu