Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 στις Θεματικές Ενότητες ΔΕΟ23 και ΔΕΟ33

Σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική εφαρμογή (https://dev.eap.gr) έχουν αναρτηθείτα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτεινόμενων υποψήφιων μελών Σ.Ε.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη2017-2020 για τις Θεματικές Ενότητες ΔΕΟ23 και ΔΕΟ33.

«Για να ενημερωθείτε για τη σειρά κατάταξής σας ανά Θ.Ε. πιέστε εδώ

Η είσοδος στην εφαρμογή για τον έλεγχο σειράς κατάταξης γίνεται με τα στοιχεία που υποβλήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση (e-mail & κωδικό πρόσβασης). Σε περίπτωση υπενθύμισης του κωδικού πρόσβασής σας, μπορείτε να τον ανακτήσετε πατώντας στο πεδίο «Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης»

Επίσης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Στην περίπτωση που στη σειρά κατάταξης εμφανίζεται η ένδειξη «Η αξιολόγηση της Θ.Ε. ή των Θ.Ε., που έχετε επιλέξει, δεν έχει ολοκληρωθεί», αναμένεται προσεχώς νέα ανακοίνωση με τη σειρά κατάταξης, όταν θα εγκριθεί από τη Δ.Ε. του Ε.Α.Π.

Παρακαλούμε για την τακτική ενημέρωσή σας από την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr)

  1. Για τη  Θ.Ε. ή για τις Θ.Ε. που έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και δεν εμφανίζεται σειρά κατάταξής σας, συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους: i) ως υποψήφιο μέλος ΣΕΠ δεν έχετε επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Προκήρυξη ii) από τον έλεγχο των δικαιολογητικών σας διαπιστώθηκε ότι δεν πληροίτε/κατέχετε τα τυπικά προσόντα (π.χ. κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος) βάσει της προκήρυξης, iii) η επιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε τη μη ανάληψη τμήματος φοιτητών στη Θ.Ε. και τη μη ανάθεση επίβλεψης Διπλωματικών Εργασιών (Δ.Ε.) σύμφωνα με τη μοριοδότησή σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των διοικητικών υπευθύνων των Π.Σ. στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για περαιτέρω διευκρινίσεις για τη Θ.Ε ή τις Θ.Ε. που έχετε υποβάλει αίτηση, μπορείτε να τα δείτε στο σύνδεσμο https://www.eap.gr/el/epikoinwnia/tmimata-eap/τμήμα-προσωπικού

(«Γ. Γραφείο Θεμάτων μελών ΣΕΠ»)

  1. Η προτεινόμενη σειρά κατάταξης δηλώνει την ακαδημαϊκή κρίση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, όπως αυτή εγκρίθηκε από τη Δ.Ε. του Ε.Α.Π. Η ενεργοποίησή σας ως μέλος Σ.Ε.Π. για την ανάληψη τμήματος φοιτητών θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των τμημάτων φοιτητών, που θα σχηματιστούν ανά Θ.Ε. σύμφωνα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των φοιτητών.
  1. Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων φοιτητών τα μέλη Σ.Ε.Π. που θα επιλεγούν για την ανάληψη τμήματος φοιτητών θα ενημερωθούν από το Συντονιστή της Θ.Ε. που θα ενεργοποιηθούν.
  1. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που έχετε δηλώσει υποψηφιότητα σε δύο (2) ή τρεις (3) Θ.Ε. η ενεργοποίησή σας, ανάλογα με τα σχηματιζόμενα τμήματα, θα γίνει στη μία (1) από τις δύο (2) ή τρεις (3) Θ.Ε. σύμφωνα με απόφαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π.
  1. Η υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π. δύναται να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων σειράς κατάταξης υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π. στον ιστότοπο «Διαύγεια» με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.), στο οποίο ανήκει η Θ.Ε ή οι Θ.Ε. που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.

Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Π.Σ. μπορείτε να τις δείτε στο σύνδεσμο https://www.eap.gr/el/epikoinwnia/tmimata-eap/τμήμα-προσωπικού

(«Γ. Γραφείο Θεμάτων μελών ΣΕΠ»)

Main Menu