Σχετικά με την Έγκριση Πρακτικών εξέτασης Ενστάσεων Υποψηφίων μελών ΣΕΠ ακ. ετών για τα ΜΠΣ ΑΣΚ και ΕΑΓ για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 που εγκρίθηκαν στην υπ’αριθμ. 354η Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στις Θ.Ε. ΑΣΚ52 και ΕΑΓ 52  και  για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/.
 
Πιο συγκεκριμένα:
 
O υπερσύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε την απόφαση της 354ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ  με ΑΔΑ: 7ΖΥΔ46ΨΖΣΘ-ΞΞΧ είναι ο ακόλουθος: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%96%CE%A5%CE%9446%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%9E%CE%9E%CE%A7

Main Menu